fbpx

Resources

Epilepsy Fact Sheet

What is Epilepsy?
Epilepsy, which may be called a seizure disorder, is a neurological disorder that causes people to have recurrent seizures. Seizures are sudden and involve brief uncontrolled electrical activity in the brain which cause convulsions, changes in an individual’s behavior, and/or unconsciousness.

Tus Mob Qaug Dab Peg yog dab tsi?
Tus mob qaug dab peg, uas tej zaum hu ua tsaus muag tsis nco qab, yog cov hlab ntsha hauv lub hlwb uas ua rau tib neeg kom muaj qhov qaug dab peg ib zaug ntxiv. Cov kev qaug dab peg yog mob ceev tam sim ntawd, thiab muaj lub sij hawm sai uas tswj tsis tau cov kev ua hauj lwm hauv lub hlwb uas ua rau lub cev poob, hloov pauv hauv qhov hnov tau, hloov pauv ntawm tus neeg tus cwj pwm, kev cuam tshuam, thiab/los sis tsis nco qab.

Waa maxay suuxdintu?
Cudurka suuxdinta, oo loogu yeeri karo qalalaaso xaga jirka ah, waa cilad neerfaha kudhacdo oo dadka u keento iney kuso dhacan suuxdin. Suuxdintu waa lama filaan, waxayna ku lug leedahay waxqabad koronto oo kooban oo aan la xakamayn karin maskaxda taas oo keenta dhibco jireed, isbeddel ku yimaada wacyiga, isbeddelada dabeecadda qofka, gariir, iyo / ama miyir la’aan.

¿Qué es la epilepsia?
La epilepsia, que puede llamarse trastorno convulsivo, es un trastorno neurológico que hace que las personas tengan crisis epilépticas recurrentes. Las crisis epilépticas son repentinas e implican una breve actividad eléctrica descontrolada en el cerebro que causa caídas físicas, cambios en la conciencia, cambios en el comportamiento de una persona, convulsiones o inconsciencia.